Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Осигуряване на жизнена среда за дърветата в града

Инфраструктурата и озеленените площи дефинират атмосферата на града. Днес все повече населени места обръщат внимание на създаването на благоприятна среда,
която не само определя качеството на живот, но и е с модерна и естетична визия. В съвременния свят градовете се изправят пред нови предизвикателства, свързани с постоянно увеличаващо се население, интензивен трафик и климатични промени.

Защо са важни дърветата в градската среда?

  • Подобряване качеството на въздуха
  • Регулиране на ефекта на „градските топлинни острови“
  • Облекчаване на повърхностния поток
  • Ползи за биоразнообразието и качеството на живот на хората
  • Естетика и добавена стойност на архитектурата

Съвременни предизвикателства в градската среда

Градски топлинни острови

Ефектът на "градски топлинни острови" се наблюдава в зони, където температурите за завишени в следствие на застроените повърхности и човешката дейност.

Увеличен повърхностен поток

Застроените повърхности възпрепятстват естествената инфилтрация на дъждовни води в почвата, което води до увеличен повърхностен поток и претоварване на канализационната система.

Ограничено пространство

Пространството в градските зони е ограничено и разпределението между трафик и пешеходни зони, често е за сметка на озеленяването и обема необходим за развитие на кореновата система на дърветата.

С настъпващите климатични промени и засилващия се ефект на градските топлинни острови, дърветата се превръщат в все по-ценен ресурс в градската среда.

Градските дървета са изправени пред редица предизвикателства като липса на напояване, ограничено жизнено пространство и замърсявания и трудно достигат възраст и размер, при който оказват благоприятен ефект върху градския климат.


Решения от АСО за грижа за дървета в градска среда

Инженерните отдели на АСО работят съвместно с експертни екипи от урбанисти, ландшафтни архитекти, представители на общинската управа и неправителствени организации в различни градове по света. Фокус на работните групи е оценка на условията за развитие на градските дървета и разработване на решения за събиране, пречистване и повторно използване на дъждовните води за напояване на дърветата или други нужди на града, както и опции за смарт управление. Системите за грижа за градските дървета от АСО осигуряват жизнено пространство за дърветата и едновременно с това структурна стабилност на заобикалящите ги повърхности. В зависимост от локалните изисквания са разработени системи както за съществуващи дървета, така и при засаждане на нови.