Сепаратори за нефтопродукти

Всички АСО каломаслоуловители отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.


Сепаратори за монтаж в земята

Сепаратори от полиетилен 3-10 l/s

Сепаратори от полиетилен с интегрирана надстройка

Сепаратори от бетон за дълбок монтаж

Сепаратори от стъклопласт с голям капацитет


Свободностоящи сепаратори за нефтопродукти


Сепариране на тежки метали и опасни течности

TOP